Adatkezelesi-tájékoztató

1. oldal

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, a Acéllemez.hu Épületburkolatok Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25-

én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei

adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

1) Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

Acéllemez.hu Épületburkolatok Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bethlen István u. 16.

Adószám: 23375093-2-06

Közösségi adószám: HU23375093

Cégjegyzékszám: 06-09-017224

Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.06-09-017224

Főtevékenység: 4674 08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

Ügyvezető: Kádár Róbert

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank, 12068009-01434502-00100002

Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU120680090143450200100002

Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az

acellemez@acellemz.hu e-mail címen.

(Plusz információ: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában

is érdeklődni.)

2. oldal

Ha bármilyen kérdése merülne fel akár az alábbi tájékoztatóval, vagy más témával

kapcsolatosan, keressen minket bátran, örömmel válaszolunk minden kérdésre.

2) Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek

számára átláthatóan kezeljük;

b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból

gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai

szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre

korlátozódnak;

d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az

általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A

pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes

adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek

azonosíthatók;

f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a

személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával

szemben.

» Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk,

amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön

adatait.

 Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

3. oldal

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról

(Hpt.).

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grtv.)

3) Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók

magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.

Társaságunk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő

Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen

be.

» Magyarul: Semmilyen személyes adatot nem tárolunk saját

számítógépeinken, mobiltelefonjainkon vagy mobil adathordozókon (pl.

pendrive). Ez azt jelenti az Ön számára, hogy így nagyban lecsökkentettük

az adatok elvesztésének vagy ellopásának kockázatát.

Gépeinken kifejezetten erős jelszavakat használunk, valamint ez a jelszó

minden Adatfeldolgozónknál lévő fiókunkban más és más, nagyban

csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

Minden számítógépünk Apple Macintosh rendszerű, mely köztudottan

ellenállóbb a vírustámadásokkal szemben, valamint ezen felül naprakész és

erős vírusirtót szoftvert használunk.

4. oldal

4) Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása

érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

A Bankártyás fizetés szolgáltató:

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. B épület II.

Cégjegyzékszám: 01-10-047548

Számlavezető bank:

Raiffeisen Bank Zrt.

Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Akadémia u. 6.

Cégjegyzékszám: 01-10-041042

Adószám: 10198014-4-44

Tárhely szolgáltató adatai:

Brill Life Média Kft

Székhely: 1037. Budapest Bécsi út 85.

Cégjegyzékszám: 01-09-969549

Adószám: 23522240-2-41

Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai:

SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság

1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-286773

Adószám: 25743500-2-41

5. oldal

Könyvelés:

URIEL-P Szolgáltató Egyéni Cég

6800 Hódmezővásárhely Németh László u. I em. 3.

Cégjegyzékszám: 04-09-012037

Adószám: 23288452-1-04.

Futárszolgálat:

PACKET TRANS Belföldi és Nemzetközi Futárszolgálati és Szállítmányozási Korlátolt

Felelősségű Társaság (GLS)

1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

Cégjegyzékszám: 01-09-290438

Adószám: 13471617-2-43

XXL FUTÁR Kft

székhelye: 1041Budapest, Szigeti József utca 25. IX/53.
Cégjegyzékszám: 01-09-309886
Adószám: 26244808-2-41

Postai szolgáltatások:

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

Adószám: 10901232-2-44

6. oldal

Hírdetéskezelők:

Google Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Google Information Technology Services Limited Liability Company, Google Ltd.

Székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Cégjegyzékszám: 01-09-861726

Adószám: 13561677-2-41

Facebook Ireland Limited

Address: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland

Company Registration Number: 462932

www.facebook.com

Contact phone number + 353 1 5530588

Kiemelten figyelünk arra, hogy csak kifejezetten megbízható, valamint a

biztonságot és jogszerűséget szintén nagyon fontosnak tartó partnerekkel

dolgozzunk együtt. Ez azt jelenti Önnek, hogy az adatai az Adatfeldolgozó

partnereinknél is biztonságban vannak.

7. oldal

5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek

köre.

Honlapjaink meglátogatásakor

Jogalap: Társaságunk jogos érdeke

Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak

listája, az Ön által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatásunk

minőségének ellenőrzése és javítása

Időtartama: 2 év

Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét

személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim

módon elemezzük.)

Részeletes infót lehet találni a Google Analytics működéséről, akit

érdekelnek a bővebb információk, az alábbi oldalon:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/

cookie-usage

Regisztráció a honlapokon

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó

jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám (amennyiben a

hozzáférést az automata rendszerünk SMS-ben küldi)

Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a

regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot

küldünk cserébe), valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai

változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.)

Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig

8. oldal

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó

jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Érdeklődési kör (amennyiben többféle

hírlevél feliratkozási lehetőséget ad a honlap)

Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés

üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás

Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági

Termék / szolgáltatás megvásárlása

Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,

számlázási cím, postázási cím, a vevő megjegyzése

Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése,

számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel

kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés

Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva)

Érintettek köre:, Számlázó, Könyvelő

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre,

vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata

ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt.

Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket.

Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez

esetben fizikálisan is törljük az Önről tárolt adatokat minden

rendszerünkből.

Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogy

reklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna. (Azaz mi nem kényszerítjük

semmire az Ügyfeleinket.)

9. oldal

6) Sütik (cookie-k)

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a

weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy,

hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl.

online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

megkönnyítik a weboldal használatát;

minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,

ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző

visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van

összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját

tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer,

Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik

letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak

módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő

eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb

tájékoztatást.

» Összegyűjtöttük Önnek, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket

rendszerszinten kikapcsolni. Íme a lista:

Sütik kikapcsolása:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-

tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=Sütik+kezelése

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-

explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

10. oldal

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US

Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete-

browser-history

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/hu/cookies.html

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről

weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek

például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület

testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági

sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal

felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor

tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével

harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért

felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt

módon működik.

De természetesen törekszünk arra, hogy sütik elfogadása nélkül is a maximális

felhasználói élményt tudjuk nyújtani!

Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

Jogalap: Nem igényel hozzájárulást

Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen

böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott

elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet

(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan

törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

11. oldal

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás

Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google

Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google

Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal

kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a

honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen

sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén,

annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

Időtartama: legfeljebb 180 nap

Érintettek köre: Google, Facebook

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt

https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig

itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Plusz infó: Minden honlapunkon szándékoltan olyan süti-

figyelmeztetéseket használunk, ahol csak kifejezett hozzájárulás után

indulnak csak el pl. a remarketing cookie-k. Így az Ön kérése nélkül

remarketing hirdetésekkel sem fogjuk Önt zaklatni – tiszteletben tartva

ezzel is az Ön igényeit!

7) Reklámtartalmú üzenetek fogadása

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt

marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz

hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz,

hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az

12. oldal

esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy

hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket,

valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.

§).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy

külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A

direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását

nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás

visszavonásának.

Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk,

adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy

ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése

vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az

esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői

és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe

mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük,

valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk

azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve

nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében ellenőrizzük a fizikai hozzáférést,

munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat

megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében

titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a

figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes

13. olda

körűen biztonságos adattovábbításnak.

Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél

biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban

nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok

tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes

hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan

őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se

ossza meg.

8) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti

személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –

törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél

jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek

részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben

említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan

és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon

belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a

folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be

hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben,

ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez

vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg

jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz

fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről

Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára

14. oldal

továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,

hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő

információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés

milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja

meg a tájékoztatást.

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok

helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra

mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges

módosításokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy

15. oldal

kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó

személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások

kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy

tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása

céljából;

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi

kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk,

azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos

érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után

is kezelhetünk.

16. oldal

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailünkben lévő

leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön

adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni.

Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törényi

kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését

kérjük!

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek

valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok

felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de

az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak

az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez

vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme

érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható

formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

17. oldal

Magyarul: Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy CSV

formátumban az Önről kezelt adatokat.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor

tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken

alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve,

ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek

az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1

hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk.

Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben

az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is –

megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett

személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a

döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön

bírósághoz fordulhat.

18. oldal

Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg

fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet.

Ez ügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig

még nem volt semmilyen probléma!

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett

választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék

előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti

hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna

panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása

érdekében – keresse meg Társaságunkat az acellemez@acellemz.hu e-mail

címen vagy Társaságunk székhelyére címzett ajánlott-tártivevényes postai

küldeményben.

Panasztevési jog

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

19. oldal

Adatkezelési Tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató egyoldalú

módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele az alábbi internetes címen

történik:

acellemez.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Kádár Róbert

ügyvezető

Acéllmez.hu Épületburkolatok Kft